Babynabytek.sk   »   Reklamačný rád

Reklamačný rád

Reklamačný rád

Tento reklamačný rád bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občianskeho zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sa záručná lehota uplatňujem podľa práva kupucúceho za vady tovaru (ďalej len „Reklamácia“).

Spotrebiteľ je každý človek, který mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostného výkonu svôjho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak jedná.

Predávajúci je obchodná spoločnosť Babynabytek s.r.o., so sídlom Bukovec 259, 739 85 Bukovec, IČ: 294 41 102, DIČ: CZ29441102, zapsaná v obchodnom registri pod sp. zn. C 53377 vedenou na Krajskom súde v Ostravě. Babynabytek s.r.o. je osoba, která pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej nebo inej podnikatelskej činnosti. Je to podnikateľ, který priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodává kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je buď kupujúci spotrebiteľ alebo kupujúci, který pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Vady tovaru

Predávajúci má povinnosť predať spotrebiteľovi tovar, ktorý nemá mi prevzatí žiadne vady. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi predať tovar, ktorý v dobe keď ho kupujúci prevezme:

- tovar má vlastnosti, ktoré si strany doholi, ak takáto dohoda nie je, tak takové vlastnosti, které predávajúcí alebo výrobca popísal alebo ktoré kupující očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúceho,

- tovar sa hodí na účely, ktoré predávajúci uvádza a na ktoré sa takýto tovar obvykle používa,

- tovar má vhodnú kvalitu a prevedenie podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy, ak takáto zmluva alebo predloha existujú

- tovar je v objednanom množstve, miere alebo hmotnosti

- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

Práva vyplyvajúce z vady tovaru

Ak tovar nemá vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba časti tovaru, môže spotrebiteľ požadovať iba výmenu časti; ak to nie je možné zabezpečiť, môže odstúpiť od zmluvy.

Ak sa vzhľadom k povahe poškodenia môže hovoriť o primeranej vade, a vadu je možné odstrániť bez zbytočného odkladu, spotrebiteľ má právo na bezplatné odstránenie tejto vady.

Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu časti tovaru má spotrebiteľ aj v prípade odstránitelnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má spotrebiteľ právo aj od zmluvy odstúpiť.

Ak spotrebiteľ od zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jej časti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúcí nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jej časti alebo tovar opraviť, a to aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranej dobe alebo ak by spotrebiteľovi náprava spôsobila značné a dokázateľné obtiaže.

Práva vyplývajúce z vadného plnenia kupujúcemu nemožno priznať, ak kupujúci už pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu alebo ak vašu kupujúci spôsobil sám.

 

Lehoty

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť si právo vyplývajúce z vady, ktorá se vyskytlo na spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa vada prejaví o dobre šiestihc mesiacov od prevzatia, znamená to, že tovar mal vadu už pri prevzatí.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Záručná doba pre kupujúceho spotrebiteľa činí 24 mesiacov, avšak pre kupujúceho, který pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, činí záručná doba iba 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

 

Ostatné

Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebovaný tovar, ktoré je spôsobené iným ako obvyklým používaním, taký tovar, ktorý sa predáva za zníženú cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, pri takomto tovare vada zodpovedá miere používania alebo opotrebovaniu, ktorý tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplývá to z povahy tovaru.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúcí povinný poskytnúť spotrebiteľovi písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Ak to umožňuje povaha tovaru, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení tovaru obsahujúce údaje (faktúru), ktorá musí obsahovať údaje jako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko alebo název formy predávajúceho, IČ, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo  bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytnutá dlhšia ako zákonná záruka, predávajúcí určí podmienky a rozsah predĺženej záruky v záručnom liste.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamžiku, kedy mu je doručené prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, pokiaľ sú splnené všetky nutné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátit všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich so zodpovednosti za vady, vráti predávajúci kupujúcemu plnenie, které mu poskytol, iba v rozsahu, v akom je to v danej situaci objektívne možné.

 

Vybavenie reklamácie

Kupujúcí vyplní Reklamačný formulár na webovýcg stránkách www.babynabytek.sk (pre skrátenie doby vybavenia Vašej reklamácoe doporučujeme túto online variantu) alebo zašlite spolu s tovarom vyplnený vytlačený Reklamačný formulár na adresu skladu / zákaznického centra prodávajúceho na adresu: Babynabytek s.r.o., Bocanovice 116, Bocanovice 73991. Kupujúci následne obdrží od predávajúceho oznámenie o prijatí reklamáciena zadanú emailovú adresu poprípade bude vyzvaný k doplneniu informáicí, pokiaľ tie neboli úplné. Ak sa reklamácia týka tovaru, ktoré je nutné zaslať výrobcovi na opravu alebo kupujúci nie je spokojný so zaslanou bezchybnou časťou tovaru, bude kupujúci vyzvaný predávajúcim k jeho zaslaniu na adresu skladu / zákaznického centra, uvedeného vyššie.

Predávajúci zasiela reklamáciu k vybaveniu výrobcovi a po obdržaní vyjadrenia výrobu o reklamácii predávajúci upovedomí kupujúceho o vybavení reklamácie a následnom postupe.

Reklamácia vrátane odstranenia vady musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavená v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iné podklady acpod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavena až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

V situácii, kedy je potrebné tovar zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, si kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúcemu nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, tak isto ako pri neodbornom zaobchádzaní s tovarom, tj. napríklad pri používaní tovaru v podmienkách, které nezodpovedajú svojími parametrami parametrom uvedených v dokumentácii ke tovaru.

Pri akejkoľvek návšteve servisného technika kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených vadách a o forme ich odstranenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva u servisného technika brána do úvahy.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy či poskytnutí zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená kupujúcemu prevodem na zadaný bankový účet alebo predána v hotovosti na pokladni v sídle společnosti alebo na prevádzke predávajúceho.

Bezprostredne po prevzatí vyreklamovaného tovaru je kupujúci povinný tento tovar prehliadnúť a zistiť prípadné vady, ak boli tieto vady zjavne spôsobené dopravcom, resp. je možné poškodenie dopravcom vzhledem k povahe poškodenia vylúčiť, reklamácia sa zaznamená na reklamačný protokol príslušného dopravcu.

Kupujúci je povinný nahlásiť vady spôsobené prepravou do 3 dní od prevzatia tovaru, a to buď u samotného dopravcu alebo u predávajúceho. Kupujúci poskytne dopravcovi alebo predávajúcemu fotodokumentáciu poškodeného tovaru, prepravného obalu a nálepiek, které obal obsahuje. Na vady spôsobené dopravcom, uplatnené kuujúcim po uplynutí uvedenej lehoty nebude braný ohľad.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný rád nadobúda účinnosť dňa 14. mája 2014. Zmena reklamačného rádu vyhradená.

Reklamačný formulár tu